Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Nu är muddringen i gång

Nu när projektet går in på sin tredje muddringssäsong använder entreprenören Envisan ett grävmudderverk. Grävmudderverket har en tättslutande miljöskopa för att minimera grumlingen. Det nya mudderverket är av typen linskopeverk som styrs med hjälp av linor. Muddermassorna som grävs upp lastas på två stycken pråmar. Pråmarna körs sedan till hamnen för avlastning.
Muddringen kommer att pågå dygnet runt sju dagar i veckan från april till november.

g mudderverk webb

 

Möt oss på Renare Marks Vårmöte

Den 21-22 mars finns hamnsaneringsprojektet på plats vid Renare Marks Vårmöte i De Geerhallen i Norrköping.
Om du besöker Vårmötet hoppas vi att du kommer förbi vår utställningsmonter och träffar projektets miljökontrollanter.