Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Sprängning i samband med anläggning av deponiytor i Storskogen

HDVS_CATEGORY: Documentary
HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Möt oss på Renare Marks Vårmöte

Den 21-22 mars finns hamnsaneringsprojektet på plats vid Renare Marks Vårmöte i De Geerhallen i Norrköping.
Om du besöker Vårmötet hoppas vi att du kommer förbi vår utställningsmonter och träffar projektets miljökontrollanter.

Vintervila i hamnen

 

I skrivandets stund håller vintern sitt grepp över Oskarshamn. Men arbetet med att starta upp muddringssäsongen 2018 har dragit igång.
Envisan, vår entreprenör, är i full gång med att bemanna sin organisation så att alla ska vara på plats till muddringsstarten i början av april.