FAQ Hamnsaneringen

Varför byter ni teknik, från sugmuddring till grävmuddring? Fungerade inte den förra metoden? Gick inte detta att förutse?

Hälften av den totala volymen sediment som ska tas upp muddrades med sugmuddring under 2017. Kvarvarande sediment är svåra att ta upp med sugmuddringstekniken och muddring under 2018 utförs därför som grävmuddring. Detta förutsågs i tillståndsprövningen och vi har därför tillstånd att muddra med båda teknikerna och båda teknikerna finns också med i kontraktet med entreprenören. Ambitionen har varit att muddra så mycket som möjligt med sugmuddring men fortsatt sugmuddring skulle bli mycket ineffektiv och vi har därför övergått till grävmuddring.

 

 

Grumlar grävmuddring mer?

Orsaken till att sugmuddring har prioriterats är att muddring av förorenade sediment i några tidigare projekt visat att muddring med rätt typ av sugmudderverk grumlar mycket lite. Den grävmuddring som utförts i Oskarshamn hamnbassäng i början av 2018 visar att grumlingen är liten även med den grävmuddringsteknik som används. Grumlingen ligger med betryggande marginal under de villkor som finns i tillståndet.

 

 

Tättslutande skopa varför rinner det vid sidan, sluter inte tätt?

Vatten avrinner alltid från övre delen av skopan. Detta vatten är inte förorenat av sedimenten. Tyvärr händer det ibland att skopan inte kan stängas helt beroende på att det finns hårda klumpar och stenar i sedimenten som fastnar mellan skopans båda delar och då kan även sediment spillas. Detta sker dock i liten utsträckning och har inte medfört att grumlingen ökat i någon omfattning av betydelse.

 

 

Blir det mer mängder till deponin nu?

Nej. Volymen påverkas inte. Precisionen är lika bra med grävmuddring som med sugmuddring.

 

 

Kommer det att läcka ut mer föroreningar i Östersjön nu?

Eftersom grumlingen fortfarande är liten och betydligt lägre än den prognos som gjordes vid tillståndsprövningen tyder allt på att det inte blir så.

 

 

Hur blir det med kostnaderna?

 

Ökar personalkostnaderna när ni ska muddra dygnet runt sju dagar i veckan?

Vi kommer att öka personalkostnaden för 2018 och det beror främst på att de erfarenheter som vi har byggt upp under tidigare år att det krävs en personalstyrka om 6 personer för att det dagliga och tillkommande arbetet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vi har schemalagt på ett sätt att mer personal kan arbeta samtidigt och att vi vid vissa tillfällen tar hjälp av extrapersonal vid sjömätningar för att vår ordinarie personal ska kunna göra mer administrativa arbeten

 

Blir det mer provtagning?

Tillkommande mätning av turbiditet. Dessa mätningar har ökat under 2018 från högst 2 mätningar/ dygn till minst 3 – 4  mätningar.  Under året kommer även all efterkontroll av muddrade sedimentytor att genomföras vilket är både omfattande och tidskrävande.

 

Kommer andra provtagningar eller metoder användas? Vi har infört sk. entreprenadkontroll dels gällande förhandsbesked om en yta kan bedömas ren eller för verifiering av entreprenörens upplevelse att det inte går att muddra mm. Denna utförs av miljökontrollanterna och delges byggledningen.  

 

Klarar ni tidsramen?

Kapaciteten i dagsläget följer planen. Vi hade haft större svårigheter med tidsplanen om vi fortsatt med sugmuddring även under 2018 eftersom kvarvarande sediment är besvärligare att avverka med sugmuddring.

 

Hur fungera avvattningen när man grävmuddrar?

 

Blir det en annan kvalité på sedimenten?

Inblandningen av vatten blir mindre vilket innebär att vatten kan behöva tillsättas för att de ska kunna pumpas in till avvattningsanläggningen. Annars föreligger ingen skillnad. Förändringen medför att vattenhanteringen kan minimeras och utsläppen från avvattningsanläggningen minskar något.

 

Kommer man att använda mer kemikalier?

Nej.

 

Hur vet ni att det är rent/färdig muddrat?

Successivt med att muddringen blir klar i de olika delområdena i hamnen utförs inmätning av botten för att säkerställa att man nått ner till den karterade nivån för ren botten. Därefter utförs provtagning av sediment på den delyta som är klar. Om analysen visar att det finns kvarvarande föroreningar av betydelse beställs kompletterande muddring till större djup.

 

När kan ni mäta att ni har nått ert mål?

Projektets underliggande mål är emellertid att spridningen av föroreningar från sediment från hamnbassängen ska minska. Detta kan inte följas upp och mätas förrän efter det att muddringen avslutats. Från spridningsmålet har krav på tillåtna resthalter i sedimenten beräknats och dessa kontrolleras succesivt med att muddringen färdigställs.

 

Var hittar jag information om projektet

Vill du veta mer om muddringen eller har frågor så kan du följa oss via Facebook på www.facebook.com/renhamn eller www.instagram.com/renhamn, på vår hemsida www.renhamn.se hittar du kontakter uppgifter till oss samt att vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Du kan också kontakta projektets informationssamordnare Anna Kinch, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på 0491-76 42 78 eller Bodil Liedberg, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. som är projektets beställarombud på 0491-76 47 42

 

Stenar/muddringshinder

Botten har rensats från muddringshinder (men inte stenar) före muddring. Det kan dock finnas hinder kvar på större djup i sedimenten som man inte kommit åt. Sådana hinder kan förhindra att skopan kan stängas helt och visst spill uppkommer. Det är tyvärr oundvikligt vid muddring i en hamn. Den löpande kontrollen av grumling kring mudderverket tyder på att spillet är av liten omfattning.

 

Gel – eftermuddring – åtgärdsmål

Vi vet att det redan före muddring fanns en gel av mycket lösa och störningskänsliga sediment på botten, som en följd av den grumlighet som färjetrafiken och i viss mån annan trafik i hamnen genererar. Till detta kommer den grumling som muddringen genererar och som sedimenterar i hamnbassängen. Detta innebär att det kan ta längre tid innan det underliggande åtgärdsmålet om minskad spridning nås. Tekniker för eftermuddring av denna gel har diskuterats men ingen bra och väl fungerande teknik för att ta upp gelen finns i dagsläget. Förhoppningsvis medför muddringen att föroreningshalterna i gelen är lägre efter muddring än före. I USA används ibland en efterföljande täckning med ett tunt lager mineraliskt material typ sand för att binda och späda ut bildad gel efter muddring och som även kan övervägas i Oskarshamn om det skulle behövas.

 

Dockgraven, om det är en ackumulationsbotten varför muddrar man inte innan man täcker?

Det finns en hel del muddringshinder i dockgraven samtidigt som vattendjupen är betydligt större än i hamnen i övrigt varför täckning bedömts vara en tillräcklig åtgärd. Kostnaderna för att ta upp dessa sediment har inte bedömts vara motiverad.

 

Kan man äta fisken som fångas i hamnbassängen?

Man bör inte äta fisken som lever i hamnbassängen större delen av året som t.ex. gädda och abborre. Fisk som vandrar och vistas här tillfälligt som t.ex. strömming och laxfiskar går bra att äta men man bör följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Även lax från älvarna omfattas av kostråden.

  • Strömming/sill från Östersjön (strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. All inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller inte höga halter av miljögifter).

Råd för unga kvinnor som någon gång vill ha barn, kvinnor som är gravida eller ammar och barn och ungdomar (pojkar och flickor): Ät inte ovanstående fiskar oftare än högst 2-3 gånger per år. Råd för övriga: Ät inte ovanstående fiskar oftare än högst en gång i veckan.

 

Du hittar mer information på Livsmedelsverkets hemsida

Källa: Livsmedelsverkets hemsida