2004-01-27 Utredningar inför miljöriskbedömning

Föroreningar har konstaterats i Oskarshamns hamnbassäng.

För att ta reda på vilka miljö- och hälsorisker som föroreningarna i hamnområdet innebär utförs utredningar i projektet. Dessa kommer att ligga till grund för en miljöriskbedömning. I denna klargörs de miljö- och hälsorisker som föroreningarna i hamnområdet innebär. Dessutom utreds och jämförs möjliga alternativ för att åtgärda föroreningssituationen.

En preliminär miljöriskbedöming beräknas vara klar under våren 2004. Därefter bedöms hur framtida efterbehandlingsarbeten ska utformas.

Kaj Nilsson
2004-01-27