2010-10-28 Åtgärdsinriktning för sanering av hamnbassäng

Nu har Naturvårdsverket meddelat vilken inriktning de anser vara den mest kostnads- och miljöeffektiva för projektet. Alternativet de förordar är att muddra inre hamnen, område A,B och C samt hålla öppet för att utöka omfattningen med område E som är djuphålor i yttre hamnbassängen.

I efterbehandlingsprojekt fattar huvudfinansiären, i det här projektet Naturvårdsverket, etappvis beslut om inriktning och åtgärder för att säkerställa att projektet uppnår mesta möjliga miljönytta inom beslutade ekonomiska ramar.

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete med provtagningar i hamnbassängen pågått. Dessa undersökningar har legat till grund för fyra olika åtgärdsalternativ som presenterades för Naturvårdsverket i slutet av september.
Nu har Naturvårdsverket meddelat vilken inriktning de anser vara den mest kostnads- och miljöeffektiva för projektet. Alternativet de förordar är att muddra inre hamnen, område A,B och C samt hålla öppet för att utöka omfattningen med område E som är djuphålor i yttre hamnbassängen.

En totalsanering, dvs sanering av såväl inre som yttre hamnen, är inte helt avskriven. Kommunen kommer därför att ha med även denna möjlighet i ansökan till miljödomstolen.

Innan ansökan om sanering lämnas in till Miljödomstolen kommer samråd enligt miljöbalken att hållas för allmänhet och myndighet. Samråd för allmänhet sker den 1 december klockan 19.00 på Forum i Oskarshamn. Vid samrådet kommer samtliga utredda alternativ att belysas som underlag för samrådsparternas egna bedömningar.

Kaj Nilsson
2010-10-28