2012-02-16 Info från styrgruppsmöte

Den 15 februari hade styrgruppen möte om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng.

Fokus för dagens möte var de ändrade förutsättningar i projektet som beskedet om försenat bidrag från Naturvårdsverket medfört samt ökade kostnader i projektet på grund av tidsförlängning och indexering av kostnader. Projektet har som en följd av detta utvärderat olika alternativ för att få fram det alternativ som är mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigast.

De alternativ som utvärderats är muddring och nyttiggörande i Grimskallen och deponering av resterande muddermassor i Storskogen, muddring och nyttiggörande i Rävenäset och deponering av resterande muddermassor i Storskogen samt det tredje alternativet där alla muddermassor deponeras i Storskogen.

Det alternativ som återigen visat sig vara det säkraste alternativet miljömässigt och det mest ekonomiskt fördelaktigast är Grimskallen. Det är också det alternativ som kommunen tidigare förordat eftersom det ger hamnen en möjlighet att flytta ut från staden.

Styrgruppen beslutade sig för att projektet ska gå vidare med förslaget som innebär nyttiggörande i Grimskallen. Beslut togs också om att projektet ska ansöka om ytterligare bidrag för att klara en förlängd förberedelsetid inför genomförandet samt ta höjd för ökade kostnader på grund av ändrade förutsättningar för entreprenader i ansökan om bidrag för genomförande.

Kaj Nilsson
2012-02-16