2012-04-25 Idag lämnar kommunen svar på yttranden

Idag lämnar kommunen svar på de yttranden som inkommit gällande ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Bemötandeskriften finns att läsa här

I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbassäng. Sedan dess har ansökan varit på remiss för yttranden. De som har inkommit med frågor och synpunkter på kommunens ansökan är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Kalmar län, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, lokala företag och föreningar samt närboende.

Tillståndsprövningen som nu pågår gäller huvudsakligen de kraftigt förorenade sedimenten i hamnområdet. En muddring behöver genomföras i syfte att minska spridningen av föroreningar från hamnbassängen ut i Östersjön. En annan viktig fråga för prövningen är om de muddrade sedimenten kan nyttiggöras inom hamnområdet och då skapa nya ytor för hamnens verksamhet eller om muddermassorna ska transporteras till en
extern deponering utanför hamnområdet.

Nästa steg i tillståndsprocessen är huvudförhandling den 28 - 29 maj på Badholmen i Oskarshamn.

Kaj Nilsson
2012-04-25