2012-07-05 Information från senaste styrgruppsmötet

Torsdagen den 28 juni hade styrgruppen för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng möte. Under mötet sammanfattades huvudförhandlingen som genomfördes den 28-29 maj i Oskarshamn. Dom från Mark- och miljödomstolen väntas i augusti/september 2012. Projektet valde vid huvudförhandlingen att ta bort Rävenäset som alternativ för nyttiggörande i ansökan.

I mars 2012 lämnade Oskarshamns kommun in bidragsansökan till Naturvårdsverket för genomförande av en sanering. Naturvårdsverket har gett klartecken för bidrag men behöver kompletterande information för att kunna ge ett formellt finansieringsbeslut (väntas i september). Projektet kommer under sommaren att komplettera ansökan om bidrag. I samband med att finansieringsbeslut från Naturvårdsverket och dom från MMD meddelas kommer projektet om allt går enligt plan att inleda upphandlingen inför etapp 1, dvs. muddring av Månskensviken.

Kaj Nilsson informerade vid styrgruppsmötet att Värmeverket kommer att spränga berg för att utvidga sin anläggning. För att optimera prisbilden köps ca 100 000 kubikmeter, dessa bergmassor läggs som invallning i Oljehamnen inför att sanering påbörjas. Tillstånd för arbetet med invallning, som utförs i hamnens regi, har meddelats av Länsstyrelsen i Kalmar län. I samband med att invallningen vid oljehamnen startar i september planerar projektet att testa en ny metod med bubbelridåer och siltskärmar för att hindra spridning av partiklar vid anläggningsarbeten i hamnen.

Styrgruppen beslutade att projektet får arbeta vidare enligt plan. Nästa styrgruppsmöte blir den 26 september klockan 8.30 på Hamnens Hus.

Kaj Nilsson
2012-07-05