2012-10-10 Information från styrgruppsmöte

Onsdagen den 26 september sammanträdde styrgruppen för hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn. Mötet inleddes med att projektledaren berättade om projektläget och de goda nyheterna att Naturvårdsverket meddelat att de kan tidigarelägga finansieringen av etapp 1, muddring utanför Månskensviken, och etapp 2 anläggande av Grimskallen.

Redan nu får Oskarshamns kommun finansiering för de båda första etapperna på sammanlagt 221,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Så snart projektet fått tillstånd för saneringsåtgärderna i Mark- och miljödomstolen kan entreprenad 1 inledas; vilket beräknas bli våren 2013. Upphandling för den första entreprenaden av etapp 1 inleds i oktober.

Styrgruppen godkände fortsatt arbete efter plan samt planering för informationstavlor inför inledande av entreprenader. Vid mötet beslutades även att entreprenad 1, muddring av Månskensviken, ska omfatta hela det området som har högst halter av föroreningar.

Kaj Nilsson
2012-10-10