2012-10-25 Hamnsaneringen inleds i vår

Projektet har fått bidrag för genomförandeskedet 2013. 10 miljoner förskotteras redan under 2012 för vissa förberedelser eftersom det fanns medel kvar hos staten. Förskottet används för att köpa och lagra sprängsten som kommunen i ett särskilt avtal köpt in från Värmeverket.

För att kunna motta stenen byggs en invallning i oljehamnen i Oskarshamn Hamns regi. Stenen kommer att lagras innanför vallen. Samtidigt färdigställer hamnen ytor för lagring. Dessa ytor kan senare komma att användas i hamnsaneringsprojektet för uppställning av bodar. De arbeten som nu görs i hamnen utförs av Oskarshamn Hamn AB.

Saneringsentreprenaden i hamnen kommer att inledas med en entreprenadupphandling så snart Mark- och miljödomstolen ger kommunen tillstånd till saneringsprojektet. Vi räknar med att det sker i november/december 2012

Rolf Persson
2012-10-25