2012-12-04 Tillståndet för sanering har överklagats

Den 12 november meddelade Mark- och miljödomstolen att de beviljar tillstånd för en sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Sakägare hade fram till den 3 december att överklaga Mark-och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

Beslutet har överklagats av boende på Kammarviksvägen som vill ha anstånd med att lämna in yrkanden till 31 december. HaV (Hav och vattenmyndigheten) har också överklagat domen och begärt anstånd till den 7 januari 2013. Även Naturvårdverket har överklagat domen och begärt anstånd med att utveckla sina yrkanden till den 31 januari 2012. Naturvårdsverket har däremot i samband med överklagandet betonat att de tycker att saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är viktig och har tidigare under hösten beviljat bidrag för den föreslagna saneringen av hamnbassängen.

I avvaktan på att Mark- och miljööverdomstolen tar ställning till om prövningstillstånd ska meddelas arbetar kommunen vidare med samma ambition att sanera hamnbassängen.

Rolf Persson
2012-12-04