2013-10-07 Projektläget september/oktober 2013

Kommunens miljötillstånd har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens dom har överklagats till Högsta domstolen av närboende. Beslut om Högsta domstolen kommer att pröva överklagandet förväntas under hösten.

Om Högsta domstolen beslutar att inte pröva överklagandet, vinner de tidigare domarna laga kraft och Oskarshamns kommun kan inleda saneringen av hamnbassängen i enlighet med miljötillståndet.

Muddringstart är planerad till hösten 2014. Inför muddringen förbereds nu Storskogens avfallsanläggning i Oskarshamn för att kunna ta emot de sediment som ska muddras i etapp 1 vid inloppet till inre hamnen och Månskensviken. Det är ca 100 000 m3 muddermassor vid Månskensviken och inloppet till inre hamnen som ska åtgärdas.

Samtidigt som avfallsanläggningen förbereds, kommer projektet – i enlighet med utredningsvillkor i Mark- och miljööverdomstolens dom – att utreda stabiliseringsmetod för nyttiggörande av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Rolf Persson
2013-10-07