2013-06-28 Positiva besked för Oskarshamns kommun

Mark- och miljödomstolen meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamnbassäng samt använda muddermassor för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. Läs Mark- och miljööverdomstolens dom

-"Det är inte bara en seger för Oskarshamns kommun utan också för miljön i Östersjön", säger landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande.

Det är främst tre principiella frågor som har varit föremål för överprövningen av det tillstånd som Oskarshamns kommun sökt för att sanera hamnbassängen i Oskarshamn:
1) nyttiggörande av muddermassor i Grimskallen,
2) samprövning av saneringen med hamnens verksamhet
3) avslagsyrkanden vad gäller Grimskallen.

På alla tre punkter har Mark- och miljö-överdomstolen gått på kommunens linje i det beviljade tillståndet.

I väntan på att domen vinner laga kraft kommer förberedelserna med att skapa en deponibotten för att ta omhand muddermassor från etapp 1 påbörjas i Storskogen. Utredningar som föreskrivets i domen gällande stabilisering av muddermassor mm inleds också.

Det beslut som meddelas i Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) är oftast det definitiva beslutet. För att Högsta domstolen ska pröva hovrättens avgörande krävs prövningstillstånd vilket vanligtvis bara ges till mål där det saknas vägledande domar.

Rolf Persson
2013-06-28