2013-03-11 Projektläget mars 2013

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är Naturvårdverkets största efterbehandlingsprojekt och det är viktigt för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Oskarshamns kommun att åtgärderna genomförs på bästa möjliga sätt. Därför är nu projektet i en viktig process för att hitta rätt val av åtgärder. Detta sker i samråd mellan kommunen, Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket.

I höstas beviljade Naturvårdsverket bidrag till saneringen av hamnbassängen och Mark- och miljödomstolen godkände de åtgärder som Oskarshamns kommun sökt tillstånd för. Domstolens tillståndsdom överklagades dock till Mark- och miljööverdomstolen av bland annat Naturvårdsverket (NV) och Vatten- och Havsmyndigheten (HaV).

Den 19 februari bjöd Oskarshamns kommun in Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Kalmar län för att diskutera de planerade åtgärderna inför att kommunen ska lämna in yttranden till Mark- och miljööverdomstolen. Mötet resulterade i att kommunen har åtagit sig att redan nu utveckla hur kontrollen av Grimskallen ska ske samt skriva en överenskommelse mellan Oskarshamns hamn och Oskarshamns kommun angående samverkan i samband med saneringen. Detta syftar till att hamnen och projektet gemensamt samarbetar för att minimera den grumling som orsakas av båttrafik och muddring under saneringen.

Yttrandet från kommunen har nu gått in till Mark- och miljööverdomstolen, kommunen har förtydligat vissa frågor som NV och HaV önskat ha mer information om samt att kommunen har dragit tillbaka ansökan om att lägga förorenade massor i oljehamnen. Kommunen har också yrkat om att få till en huvudförhandling så snabbt som möjligt för att det inte ska bli för stora förseningar i projektet.

För att ytterligare minska risken för att projektet försenas på grund av den pågående tillståndsprocessen har kommunen i samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen inlett förberedande åtgärder för att bygga en deponi vid Storskogen där muddermassor från etapp 1 kan tas emot. Kommunen annonserade i början av mars upphandling av bland annat deponibotten och infrastruktur i Storskogen.

Rolf Persson
2013-03-11