Projektrapporter

Lista på projektrapporter ordnade efter rapportnr.

2016:1 Projekt- och erfarenhetsrapport 1996-2015

2015:1

Omgivningspåverkan, en sammanställning av erfarenheter från några genomförda saneringsprojekt i Kalmar län. 

2013:2 Godtagbara och bidragsberättigade avhjälpandekostnader
2013:1

Förslag till utredning för genomförande av utredningsvillkor i mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål M 10715-12

2012:2

Val av tekniska lösningar för sanering av hamnbassängen i Oskarshamn

2012:1

Analys av förändrade förutsättningar med anledning av överklagad dom till Mark- och miljööverdomstolen

2011:1

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till åtgärder för sanering av föroreningar i hamnbassängen i Oskarshamn

2011:4

Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring

2011:4

Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring - Bilaga 1 Kroniska värden och akuta effekter

2011:4

Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring Bilaga 2 Riktvärden muddring Riktvärden muddring

2011:5

Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor

2011:5

Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor -Bilaga 1 Jämförvärden för kroniska och akuta effekter

2011:6

Tillståndsansökan 110323 Ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2011:8

Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet

2011:9

Sedimentfällor i ytterområdet

2011:10

Sedimentfällor i hamnbassängen

2011:11

Ytvattenprovtagning vid ostörda förhållanden

2011:12

Resultat från pilotförsök Masstabilisering

2011:13

Sedimentprovtagning delområde E (Djuphåla)

2011:14

Ytvattenprovtagning småbåtshamnen

2010:1

Riskvärdering 110113

2010:2

Samrådsunderlag Samrådsunderlag för sanering av Oskarshamns hamnbassäng inför samråd enligt miljöbalken med allmänhet och myndighet

2010:3

Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i   Oskarshamns hamnbassäng 2010

2010:3

Undersökning av förorenade sediment Bilaga 5 Fältprotokoll inre hamnen

2010:3

Undersökning av förorenade sediment Bilaga 6, Fältprotokoll yttre hamnen

2010:3

Undersökning av förorenade sediment Bilaga 7 Fältprotokoll småbåtshamnen

2010:4

PM Omhändertagande av muddermassor

2010:5

Resultatrapport Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik

2010:6

Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen

2010:6

Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen Bilaga Analysresultat

2010:7

Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser

2010:8

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011

2010:9

Avgångshastighet för metaller och organiska miljögifter i förorenade sediment från Oskarshamns hamn, 2011-2013

2010:10

Kulturhistorisk utredning av den marina miljön samt kommentarer till utförd batymetrisk undersökning av Oskarshamns hamnområde, Oskarshamns kommun,Småland

2010:11

Batymetrisk sjömätning till hamnsaneringsprojektet, Oskarshamns kommun

2010:12

Korttidsupptag av metaller i blåmussla Transplantationsförsök i Oskarshamns hamn 2011

2010:13

Mjukbottenövervakning i Oskarshamns hamnområde. Rapportering av studier under 2011

2010:14

Teknisk PM - dimensionering av vallkonstruktion

2010:16

MUR Geoteknik- Entreprenad E2, Muddring av inre hamnbassängen och deponering på Storskogen m m. Rapport 2010:16 (filen för stora för att publicera online, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla)

2010:17

Stabilisering av muddermassor

2010:18

Riskinventering av befintliga kajer inför miljömuddring i Oskarshamns hamn (bilagor för stora för att publicera online, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla filerna)

2010:19

Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011

2010:20

Provtagning av sedimentets ytgel i Oskarshamns hamnområde 2012

2010:21

Studiebesök i Gävle hamn den 13-14 oktober 2010

2004:1

Underlagsrapport O-hamn 2004:1 Underlag för riskbaserad beslutsanalys

2004:2

Underlagsrapport O-hamn 2004:2 Val av åtgärd för hantering av föroreningar vid Oskarshamns hamn

2004:3

Underlagsrapport O-hamn 2004:3 Upptagning, behandling och omhändertagande av förorenade sediment i Oskarshamns hamn

(2004:3)

Underlagsrapport O-hamn 2004:3 bilaga 1 Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper. Samma som Rapport 2004:11

2004:4

Underlagsrapport O-hamn 2004:4 Metalltransporter till Kalmarsund och egentliga Östersjön

2004:5

Underlagsrapport O-hamn 2004:5 Metallstatus i Kalmarsund

2004:6

Underlagsrapport O-hamn 2004:6 Historisk inventering av utsläppskällor vid hamnbassängen, Oskarshamns hamn

2004:7

Underlagsrapport O-hamn 2004:7 Metalltransporter från Oskarshamns hamn

2004:8

Underlagsrapport O-hamn 2004:8 Batymetrisk rapport över kustområdet - Sekretessbelagd

2004:9

Underlagsrapport O-hamn 2004:9 Biologisk beskrivning av kustområdet

2004:10

Underlagsrapport O-hamn 2004:10 Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn

2004:11

Underlagsrapport O-hamn 2004:11 Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper.

2004:12

Underlagsrapport O-hamn 2004:12 Preliminär dimensionering- Anläggningsförslag och kostnader

2004:13

Underlagsrapport O-hamn 2004:13 Redovisning av iakttagelser och erfarenheter från ett efterbehandlingsprojekt i hamnmiljö

2004:14

Underlagsrapport O-hamn 2004:14 Preliminär miljö- och hälsoris kbedömning av föroreningar i sediment inom hamnbassängen

2004:15

Underlagsrapport O-hamn 2004:15 Gotlandsfärjans påverkan på metaller i vattenmassan

2004:16

Underlagsrapport O-hamn 2004:16 Metaller och dioxiner i sediment från ytterområdet

2004:17

Underlagsrapport O-hamn 2004:17 Föroreningshalter i fisk inom och utanför Oskarshamns hamnbassäng

2004:18

Underlagsrapport O-hamn 2004:18 Överesiktlig miljöteknisk markundersökning av sediment i Kättlefjärden

2004:19

Underlagsrapport O-hamn 2004:19 Dioxininnehåll och åldersdatering av sediment utanför Oskarshamns hamnbassäng

2004:20

Underlagsrapport O-hamn 2004:20 Efterbehandlingsentreprenad - förutsättningar och erfarenheter

2004:21

Underlagsrapport O-hamn 2004:21 Huvudstudierapport

2004:22

Underlagsrapport O-hamn 2004:22 Projektprocessen i efterbehandlingsprojek