Alla utredningar

2016 Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng - Projekt- och erfarenhetsrapport 1995-2015 Rapport 2016:1
2015 Samrådsunderlag Storskogen, 2015-09-25. Kommunen har ansökt om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för en temporär utökning av deponering av farligt avfall på Storskogens avfallsanläggning. Detta är samrådsunderlaget för ansökan. Bilaga 1. Villkorssammanställning Storskogen, Bilaga 2. Översiktskarta Storskogen

2015

Omgivningspåverkan, en sammanställning av erfarenheter från några genomförda saneringsprojekt i Kalmar län. Rapport 2015:1

2014

MUR Geoteknik- Entreprenad E2, Muddring av inre hamnbassängen och deponering på Storskogen m m. Rapport 2010:16 (för stor för att publicera online, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla filen)

2013

Sammanställning domslut 2012-11-12, 2013-06-28 Projektet har tagit fram   sammanställningen i informationssyfte och för att förenkla läsbarheten.   Sammanställningen bör inte användas som beslutsunderlag. Domarna finns att ladda ner på hemsidan i menyn till vänster, under "Tillstånd"

2013

Mark- och miljööverdomstolens dom 28 juni 2013

2012

Dom från Mark- och miljödomstolen om sanering Dom från Mark- och miljödomstolen angående sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2012 Mark- och Miljödomstolens kungörelse 120103

2012

Finansieringsbeslut för hamnsanering Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering etapp 1 och etapp 2

2012

Bemötandeskrift 120424 Bemötande av yttrande till ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2012

Bemötandeskrift Bilaga 1 vändbassäng

2012

Bemötandeskrift Bilaga 2 Användning av muddermassor i Oskarshamns hamn i jmf med slutförvaring deponi

2012

Bemötandeskrift Bilaga 3 Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011. Rapport 2010:19

2012

Bemötandeskridt Bilaga 4 Mjukbottenövervakning i Oskarshamns hamnområde 2011

2012 Mark- och Miljödomstolens kungörelse 120103
2012 Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Rapport 2011:8
2012 Sedimentfällor i ytterområdet. Rapport 2011:9
2012 Sedimentfällor i hamnbassängen. Rapport 2011:10
2012 Ytvattenprovtagning vid ostörda förhållanden. Rapport 2011:11

2011

Tillståndsansökan 110323 Ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Rapport 2011:6

2011

Tillståndsansökan - bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till åtgärder för sanering av föroreningar i hamnbassängen i Oskarshamn. Rapport 2011:1

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A1 Grundläggande karakterisering av muddermassor

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A2 Avvattningsförsök på muddermassor

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A3 Geoteknisk provning och stabiliseringsförsök på samlingsprover av muddermassor

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A4.0 Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring. Rapport 2011:4

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A4.1 Bilaga 1 Kroniska värden och akuta effekter

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.4.2 Riktvärden muddring

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A5.0 Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor. Rapport 2011:5

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.5.1 Jämförvärden för kroniska och akuta effekter

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.1 PM hydrogeologi 20110227

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2 Refraktionsseismisk undersökning

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2.1 Refraktionsseismisk undersökning bilaga 1

2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2.2 Refraktionsseismisk undersökning bilaga 2

2011

Tillståndsansökan - bilaga B Fastighetskarta över hamnområdet

2011

Tillståndsansökan - bilaga C Karta över kommunägda fastigheter

2011

Tillståndsansökan - bilaga D Nyttjanderättsavtal

2011

Tillståndsansökan - bilaga E Plankarta

2011

Tillståndsansökan - bilaga F Brev från Oskarshamns Hamn AB angående hamnverksamheten

2011

Tillståndsansökan - bilaga G del 1 Samrådsredogörelse, del 1 av 5

2010

Tillståndsansökan - bilaga G del 2 Samrådsredogörelse del 2 av 5

2010

Tillståndsansökan - bilaga G del 3 Samrådsredogörelse del 3 av 5

2011

Tillståndsansökan - bilaga G del 4 Samrådsredogörelse del 4 av 5

2011

Tillståndsansökan - bilaga G del 5 Samrådsredogörelse del 5 av 5

2011

Tillståndsansökan - CLI_A1L-multibeam lågupplöst version, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för högupplöst bilaga.

2011

Tillståndsansökan - komplettering

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-1 PM prövningarnas samordning 110628

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-2 Brev från Oskarshamns Hamn AB till Oskarshamns kommun

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3  Besvarande på frågor om åtgärdande av dioxiner mm

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-1 Hydrogeologisk Promemoria Kompletterande numeriska simuleringar Oskarshamns norra hamn

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-2  Stabilisering av muddermassor, Oskarshamns Hamn. Rapport 2010:17

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-3 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-4 Fysikalisk och kemisk karakterisering av förorenade muddermassor

2005

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-5 Kompletterande undersökningar i källområdet. Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn. Rapport 2004:10

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-6 Trafikvolymer i Oskarshamns tätort

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-7 Större cirkeldiagram

2011

Tillståndsansökan - bilaga ritning 02 Muddringsnivåer

2011

Tillståndsansökan - bilaga ritning 01 Situationsplan

2012 Ytvattenprovtagning småbåtshamnen. Rapprt 2011:14
2012 Ytvattenprovtagning småbåtshamnen. Bilaga 1 Koncentration av metaller
2012 Ytvattenprovtagning småbåtshamnen. Bilaga 2 Koncentration av dioxiner
2012 Sedimentprovtagning delområde E (Djuphåla). Rapport 2011:13
2012 Sedimentprovtagning delområde E (Djuphåla) Bilaga 1. Koncentration av metaller
2012 Sedimentprovtagning delområde E (Djuphåla) Bilaga 2. Koncentration av tennorganiska föreningar
2012 Sedimentprovtagning delområde E (Djuphåla) Bilaga 3. Koncentration av PCB
2012 Sedimentprovtagning delområde E (Djuphåla) Bilaga 4. Koncentration av PCDD/F
2011 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12

2011

Powerpoint   seminarium den 16 juni 2011 Empirikon

2011

Powerpoint seminarium 16 juni 2011 Hifab

2011

Powerpoint seminarium 16 juni 2011 Cowi

2011

Powerpoint seminarium 16 juni Stig Jansson

2010

Studiebesök i Gävle hamn den 13-14 oktober 2010 Rapport 2010:21

2012

Provtagning av sedimentets ytgel i Oskarshamns hamnområde 2012 Rapport 2010:20

2012

Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011 Rapport 2010:19

2011 Riskinventering av befintliga kajer inför miljömuddring i Oskarshamns hamn. Rapport 2010:18 (bilagor för stora för att publicera online, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla filerna)

2011

Stabilisering av muddermassor. Rapport 2010:17

2011 Teknisk PM - dimensionering av vallkonstruktion. Rapport 2010:14
2012 Mjukbottenövervakning i Oskarshamns hamnområde. Rapportering av studier under 2011. Rapport 2010:13
2011 Korttidsupptag av metaller i blåmussla Transplantationsförsök i Oskarshamns hamn 2011. Rapport 2010:12
2010 Batymetrisk sjömätning till hamnsaneringsprojektet, Oskarshamns kommun. Rapport 2010:11

2011

Kulturhistorisk utredning av den marina miljön samt kommentarer till utförd batymetrisk undersökning av Oskarshamns hamnområde, Oskarshamns kommun,Småland. Rapport 2010:10

2013

Avgångshastighet för metaller och organiska miljögifter i förorenade sediment från Oskarshamns hamn, 2011-2013. Rapport 2010:9

2012

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011. Rapport 2010:8

2011

Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport 2010:7

2011

Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen  Rapport 2010:6

2010

Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen Bilaga Analysresultat. Rapport 2010:6

2010

Resultatrapport Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Rapport 2010:5

2011

PM Omhändertagande av muddermassor Rapport 2010:4

2011

Riskvärdering 110113 Riskvärdering reviderad 1110113, rapport 2010:1

2011

Beskrivning genomförande - Så här planeras saneringen att genomföras, etapp 1.

2010

Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i   Oskarshamns hamnbassäng 2010. Hampus von Post, Miljömanagement. Rapport 2010:3

2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 5 Fältprotokoll inre hamnen. Rapport 2010:3

2010

Undersökning av förorenade sediment Bilaga 6, Fältprotokoll yttre hamnen. Rapport 2010:3

2010

Undersökning av förorenade sediment Bilaga 7 Fältprotokoll småbåtshamnen. Rapport 2010:3

2011

Skolarbete om Oskarshamns hamnsanering Ett skolarbete inom ämnet miljöpolitik   som beskriver miljöeffekterna och miljöpolitiska konsekvenser av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Skrivet av Lisanne Liethof

2010

Presentation från samråd den 1 dec 10 Powerpointpresentation om sanering av   Oskarshamns hamn vid samråd den 1 december

2010

Bilaga 1 samrådsunderlag mkb disposition

2010

Samrådsunderlag   Samrådsunderlag för sanering av Oskarshamns hamnbassäng inför samråd enligt miljöbalken med allmänhet och myndighet. Rapport 2010:2

2010

Broschyr, samrådsunderlag Broschyr med information om åtgärdsalternativ,   muddringsmetoder och skyddsåtgärder, underlag inför samråd 1 december 2010

2009

Foton, frågor och svar från seminarium 24 sept 09

2009

Länsstyrelsens ansvarsutredning 2009-03-31 ansvarsutredning för efterbehandling av föroreningar i sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng

2009

Projektplan 20090916 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2009

Presentation_seminarium_24sept09   Powerpointbilder från seminarium den 24 september 2009

2009

Program till seminarium den 24 september 2009

2005

Renare hamn i Oskarshamn Informationsbroschyr om miljösituationen i Oskarshamns hamnbassäng.

2005

Bidragsansökan Bidragsansökan - efterbehandling   för minskat utsläpp till Östersjön från Oskarshamns hamnbassäng

2005

Bildspel från   seminarium 8 mars -05 Presentation av huvudstudie vid seminarium 8   mars 2005, bildspel.

2005

Seminarium 8 mars 2005 Anteckningar från seminarium, "Behöver vi   miljösanera hamnbassängen?", den 8 mars. Inkluderar anteckningar från   paneldebatt.

2005

Sammanfattningsrapport 2 mars 2005 Denna rapport är en sammanfattning av HUVUDRAPPORT mars 2005.

2005

Huvudrapport mars 2005 Miljö- och hälsoriskbedömning samt åtgärdsutredning. Projektet har nu slutfört arbetet med den fördjupade huvudstudien. Rapport 2004:21

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:1 Underlag för riskbaserad beslutsanalys

2005

Underlagsrapport O-hamn 2004:2 Val av åtgärd för hantering av föroreningar vid Oskarshamns hamn

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:3 Upptagning, behandling och omhändertagande av förorenade sediment i Oskarshamns hamn

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:3 bilaga 1 Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper. Samma som Rapport 2004:11

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:4 Metalltransporter till Kalmarsund och egentliga Östersjön

2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:5 Metallstatus i Kalmarsund

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:6 Historisk inventering av utsläppskällor vid hamnbassängen, Oskarshamns hamn

2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:7 Metalltransporter från Oskarshamns hamn
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:8 Batymetrisk rapport över kustområdet - Sekretessbelagd
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:9 Biologisk beskrivning av kustområdet

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:10 Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn

2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:11 Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper.
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:12 Preliminär dimensionering- Anläggningsförslag och kostnader

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:13 Redovisning av iakttagelser och erfarenheter från ett efterbehandlingsprojekt i hamnmiljö

2005

Underlagsrapport O-hamn 2004:14 Preliminär miljö- och hälsoris kbedömning av föroreningar i sediment inom hamnbassängen

2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:15 Gotlandsfärjans påverkan på metaller i vattenmassan

2005

Underlagsrapport O-hamn 2004:16 Metaller och dioxiner i sediment från ytterområdet

2005

Underlagsrapport O-hamn 2004:17 Föroreningshalter i fisk inom och utanför Oskarshamns hamnbassäng

2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:18 Överesiktlig miljöteknisk markundersökning av sediment i Kättlefjärden

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:19 Dioxininnehåll och åldersdatering av sediment utanför Oskarshamns hamnbassäng

2004

Underlagsrapport O-hamn 2004:20 Efterbehandlingsentreprenad - förutsättningar och erfarenheter

2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:21 Huvudstudierapport

2005

Underlagsrapport O-hamn 2004:22 Projektprocessen i efterbehandlingsprojekt

2000

Hamnbassäng - Slutrapport etapp 3 Sammanfattande rapport över utredningar och undersökningar som utförts 1999-2000, Etapp 3

2002

Teknisk beskrivning - färjeläge Färjeläge - Snabbfärja 2003. Teknisk beskrivning preolimiänr - november 2002. Scandiaconsult

2000

Beräkning av vattenbyte i hamnbassäng 1999 Beräkning av vattenbyte i Oskarshamns hamnbassäng under hela 1999. SMHI 2000-05-25

2000

Kartering av förorenade sediment Oskarshamns hamnn. Kartering av förorenade sediment Scandiaconsult 2000-03-15

2000

Beräkning transport tungmetaller, 2000-05-18 Oskarshamns kommun, Oskarshamns   hamnbassäng. Beräkning av transport av tungmetaller från Oskarshamns hamnbassäng, VBB Viak 2000-05-18

2000

Etapp 3 - åtgärdsförslag Oskarshamns hamnbassäng. Etapp 3 - åtgärdsförslag VBB Viak 2000-05-31

2000

Etapp 3 - Riskvärdering inkl. cost benefit-analys Oskarshamns hamnbassäng. Etapp 3 - Riskvärdering inkl. cost benefit-analys med ekologisk riskbedömning. VBB Viak 2000-06-08

2000

Hamnens värde för kommunen och regionen Vilket värde har Oskarshamns hamn för kommunen och regionen? VBB Viak 2000-06-21

2000

Modellering av metalltransporter i hamnen Modellering av metalltransporter i Oskarshamns hamn. Simulering av åtgärdsalternativ. Kemakta konsult 2000-07-06

1998

Huvudstudie hamnbassäng Terratema 1998-02-26 Oskarshamns kommun. Huvudstudie hamnbassäng. Spridning av föroreningar från hamnbassängen. Terratema 1998-02-26

1998

Huvudstudie hamnbassäng, VBB Viak 1998-10-23 Huvudstudie hamnbassäng -   undersökning av metalltillförsel till hamnbassängen. VBB Viak 1998-10-23

1998

Beräkning av vattenutbyte i hamnbassäng, SMHI Beräkning av vattenutbyte i   Oskarshamns hamnbassäng under hela 1997 och juni 1998. SMHI 1998-12-11

1998

Beräkning av transport av tungmetaller Oskarshamns kommun. Oskarshamns   hamnbassäng. Beräkning av transport av tungmetaller från Oskarshamns   hamnbassäng. Sweco VBB Viak 1998-12-30

1998

Huvudstudie sammanfattning etapp 1 och etapp 2 Oskarshamns kommun. Oskarshamns hamnbassäng. Huvudstudie sammanfattning av etapp 1 och etapp 2. VBB Viak Sweco 1998-12-29

1996

Huvudstudie, VBB Viak 1996-10-29 Huvudstudie för sanering av bottensediment i   Oskarshamn samt orienterande markundersökningar i upplagsområden, kajer och f.d. industriområden -96

1996

Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar   av föroreningar i mark och byggnadsmaterial. Advokatfirman Edgren, Strümpel och co AB, Vbb Viak 96-05-23