Utredningar Miljö

 

2014 MUR Geoteknik- Entreprenad E2, Muddring av inre hamnbassängen och deponering på Storskogen m m. Rapport 2010:16 - Eposta till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla.
2013 Avgångshastighet för metaller och organiska miljögifter i förorenade sediment från Oskarshamns hamn, 2011-2013. Rapport 2010:9
2012 Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011, Rapport 2010:19
2012 Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Rapport 2011:8
2012 Mjukbottenövervakning i Oskarshamns hamnområde 2011
2012 Sedimentfällor i ytterområdet. Rapport 2011:9
2012 Sedimentfällor i hamnbassängen. Rapport 2011:10
2012 Ytvattenprovtagning vid ostörda förhållanden. Rapport 2011:11
2012 Provtagning av sedimentets ytgel i Oskarshamns hamnområde 2012 Rapport 2010:20
2012 Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011. Rapport 2010:8
2011 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12
2011 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till åtgärder för sanering av föroreningar i hamnbassängen i Oskarshamn. Rapport 2011:1
2011 MKB bilaga A1 Grundläggande karakterisering av muddermassor
2011 MKB bilaga A4.0 Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring. Rapport 2011:4
2011 MKB bilaga A4.1 Bilaga 1 Kroniska värden och akuta effekter
2011 MKB bilaga A.4.2 Riktvärden muddring
2011 MKB bilaga A5.0 Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor. Rapport 2011:5
2011 MKB bilaga A.5.1 Jämförvärden för kroniska och akuta effekter
2011 Besvarande på frågor om åtgärdande av dioxiner mm
2011 Stabilisering av muddermassor, Oskarshamns Hamn. Rapport 2010:17
2011 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12
2011 Fysikalisk och kemisk karakterisering av förorenade muddermassor
2011 Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport 2010:7
2011 Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen  Rapport 2010:6
2011 Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen Bilaga Analysresultat. Rapport 2010:6
2011 Riskvärdering 110113 Riskvärdering reviderad 1110113, rapport 2010:1
2011

Skolarbete om Oskarshamns hamnsanering Ett skolarbete inom ämnet miljöpolitik   som beskriver miljöeffekterna och miljöpolitiska konsekvenser av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. 

2010 Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i   Oskarshamns hamnbassäng 2010. Rapport 2010:3
2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 5 Fältprotokoll inre hamnen. Rapport 2010:3
2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 6, Fältprotokoll yttre hamnen. Rapport 2010:3
2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 7 Fältprotokoll småbåtshamnen. Rapport 2010:3
2011 Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i Oskarshamns hamnbassäng 2010. Hampus von Post, Miljömanagement
2010 Resultatrapport Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Rapport 2010:5
2010 Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i   Oskarshamns hamnbassäng 2010. Miljömanagement. Rapport 2010:3
2005 Sammanfattningsrapport 2 mars 2005 Denna rapport är en sammanfattning av HUVUDRAPPORT mars 2005.
2005

Huvudrapport mars 2005 Miljö- och hälsoriskbedömning samt åtgärdsutredning. Projektet har nu slutfört arbetet med den fördjupade huvudstudien. Rapport 2004:21

2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:14 Preliminär miljö- och hälsorisk bedömning av föroreningar i sediment inom hamnbassängen
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:16 Kompletterande undersökningar i källområdet - Metaller och dioxiner i sediment från ytterområdet
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:17 Föroreningshalter i fisk inom och utanför hamnbassäng
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:10 Kompletterande undersökningar i källområdet - Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:18 Översiktlig miljöteknisk undersökning av sediment i Kättlefjärden
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:15 Kompletterande undersökningar i källområdet - Gotlandsfärjans påverkan på metaller i vattenmassan
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:9 Biologisk beskrivning av kustområdet
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:7 Metalltransporter från Oskarshamns hamn Analys av befintliga metall- och vattenomsättningsberäkningar
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:6 Historisk inventering av utsläppskällor vid hamnbassängen, Oskarshamns hamn
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:5 Metallstatus i Kalmarsun -
Bedömning av tillstånd för metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, arsenik och kvicksilver i sediment, vatten och organismer
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:4 Metalltransporter till Kalmarsund och egentliga Östersjön. Transport och deposition av metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, arsenik och kvicksilver
2005 Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn. Rapport 2004:10
2005 Renare hamn i Oskarshamn Informationsbroschyr om miljösituationen i Oskarshamns hamnbassäng.
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:11
Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

1998

Huvudstudie hamnbassäng Terratema 1998-02-26 Oskarshamns kommun. Huvudstudie hamnbassäng. Spridning av föroreningar från hamnbassängen. Terratema 1998-02-26

1998

Huvudstudie hamnbassäng, VBB Viak 1998-10-23 Huvudstudie hamnbassäng -   undersökning av metalltillförsel till hamnbassängen. VBB Viak 1998-10-23

1998

Beräkning av transport av tungmetaller Oskarshamns kommun. Oskarshamns   hamnbassäng. Beräkning av transport av tungmetaller från Oskarshamns   hamnbassäng. Sweco VBB Viak 1998-12-30

1996

Huvudstudie, VBB Viak 1996-10-29 Huvudstudie för sanering av bottensediment i   Oskarshamn samt orienterande markundersökningar i upplagsområden, kajer och f.d. industriområden -96

1996

Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar   av föroreningar i mark och byggnadsmaterial. Advokatfirman Edgren, Strümpel och co AB, Vbb Viak 96-05-23