Tillstånd

2017 Dom om villkorsändring från Mark- och miljödomstolen i Växjö 2017-02-22
2015 Samrådsunderlag Storskogen, 2015-09-25. Kommunen har ansökt om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för en temporär utökning av deponering av farligt avfall på Storskogens avfallsanläggning. Detta är samrådsunderlaget för ansökan. - Kommunen har dock vid möte den 3 december 2015 beslutat sig för att inte gå vidare med tillståndsansökan och att samrådet därmed avslutas.
  Samrådsunderlag, Bilaga 1. Villkorssammanställning Storskogen
  Samrådesunderlag, Bilaga 2. Översiktskarta Storskogen
2013 Förslag till utredning för genomförande av utredningsvillkor i mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål M 10715-12. Rapport 2013:1
2013 Sammanställning domslut 2012-11-12, 2013-06-28 Projektet har tagit fram sammanställningen i informationssyfte och för att förenkla läsbarheten. Sammanställningen bör inte användas som beslutsunderlag. Domarna finns att ladda ner på projektets hemsida renhamn.se.
2013 Mark- och miljööverdomstolens dom 28 juni 2013
2012 Dom från Mark- och miljödomstolen om sanering Dom från Mark- och miljödomstolen angående sanering av Oskarshamns hamnbassäng
2012 Mark- och Miljödomstolens kungörelse 120103
2012 Bemötandeskrift 120424 Bemötande av yttrande till ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
  Bilaga 1 bemötandeskrift Bilaga B1, vändbassäng
  Bilaga 2 bemötandeskrift Bilaga 2 Användning av muddermassor i Oskarshamns hamn i jmf med slutförvaring deponi
  Bilaga 3 Bemötandeskrift Bilaga 3 Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011
  Bilaga 4 bemötandeskrift Bilaga 4 Mjukbottenövervakning i Oskarshamns hamnområde 2011
2011 Tillståndsansökan del 1, och del 2 Ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A3
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A.5.1 Jämförvärden för kroniska och akuta effekter
  Tillståndsansökan - bilaga C Karta över kommunägda fastigheter
  Tillståndsansökan - bilaga B Fastighetskarta över hamnområdet
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2 Refraktionsseismisk undersökning
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2.2 Refraktionsseismisk undersökning bilaga 2
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2.1 Refraktionsseismisk undersökning bilaga 1
  Tillståndsansökan MKB - bilaga A.5.1 Jämförvärden för kroniska och akuta effekter bilaga 1
  Tillståndsansökan - bilaga D Nyttjanderättsavtal
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.1 PM hydrogeologi 20110227
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A.4.2 Riktvärden muddring
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A5.0 Riktvärden för returvatten
  Tillståndsansökan - bilaga E Plankarta
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A4.0  Riktvärden vid muddring
  Tillståndsansökan - bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A2
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A1
  Tillståndsansökan - MKB bilaga A4.1 Bilaga 1 Kroniska värden och akuta effekter
  Tillståndsansökan - bilaga G del 2 Samrådsredogörelse del 2 av 5
  Tillståndsansökan - bilaga G del 5 Samrådsredogörelse del 5 av 5
  Tillståndsansökan - bilaga G del 4 Samrådsredogörelse del 4 av 5
  Tillståndsansökan - bilaga F Brev från Oskarshamns Hamn AB angående hamnverksamheten
  Tillståndsansökan - bilaga G del 3 Samrådsredogörelse del 3 av 5
  Tillståndsansökan - CLI_A1L-multibeam lågupplöst version, kontakta       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  för högupplöst bilaga.
  Tillståndsansökan - bilaga ritning 01 Situationsplan
  Tillståndsansökan - bilaga ritning 02 Muddringsnivåer
  Tillståndsansökan - bilaga G del 1 Samrådsredogörelse, del 1 av 5
2011 Tillståndsansökan - komplettering
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-7
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-6
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-5
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-4
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-2
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-1
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-2 Brev från Oskarshamns Hamn AB till Oskarshamns kommun
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-1 PM prövningarnas samordning 110628
  Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-3
2011 Beskrivning genomförande
2011 Fältprotokoll sedimentkartering yttre hamnen
2011 Fältprotokoll sedimentkartering småbåtshamnen
2011 Fältprotokoll sedimentkartering inre hamnen
2010 Samrådsunderlag Samrådsunderlag för sanering av Oskarshamns hamnbassäng inför samråd enligt miljöbalken med allmänhet och myndighet.
  Broschyr, samrådsunderlag Broschyr med information om åtgärdsalternativ, muddringsmetoder och skyddsåtgärder, underlag inför samråd 1 december 2010
  Bilaga 1 samrådsunderlag mkb disposition

 

Förslag till utredning för genomförande av utredningsvillkor i mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål M 10715-12