Om projektet

Undersökningar har visat att det finns stora mängder tungmetaller i sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Metallerna har tillförts via industriell verksamhet som bedrivits i området sedan mitten av 1800-talet. De höga halterna kombinerat med stor spridning av föroreningarna bedöms ha stor negativ påverkan både på den lokala miljön och havsområdet utanför Oskarshamn. Oskarshamns kommun har därför tagit på sig att vara huvudman för att sanera de förorenade sedimenten i hamnen. Projektet är det största statligt finansierade miljöprojektet i Sverige, både vad gäller mängden föroreningar som ska åtgärdas och beviljade bidragsmedel. Förutom statliga bidragsmedel finansieras projektet även till viss del av Saft AB och Oskarshamns kommun.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp och på ett säkert sätt omhänderta de förorenade sediment som finns på botten av hamnbassängen. Syftet är att föroreningar och miljögifter från sedimenten i hamnbassängen inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.