Finansiering

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är ett statligt finansierat efterbehandlingsprojekt. Naturvårdverket står för merparten av finansieringen via Länsstyrelsen i Kalmar län. Oskarshamns kommun står för 5 procent i frivillig egeninsats och Saft AB har en ansvarsdel om 10 procent.

Totalt har projektet en budget på 510 miljoner kronor. Projekts förberedande och administrativa kostnader (dvs utredningar, provtagningar, projektledning,  tillståndsansökan, projektering  mm) uppgår till ca 100 miljoner kronor. Kostnader för iordningställande av deponiytor i Storskogen har beräknats till ca 90 miljoner. För muddringen och hanteringen av muddermassor samt transport till och deponering på Storskogen finns ca 300 miljoner kronor budgeterat. Resterande ca 20 miljoner kronor ska användas för sluttäckning av deponin i Storskogen.