Hur går saneringen till?

Muddring

Muddringen sker genom en kombination av sugmuddring och grävmuddring. När muddringen är genomförd kommer prover att tas på hamnbassängens botten för att säkerställa att önskat resultat uppnåtts. Proverna analyseras på laboratorium för att kontrollera om det finns ett behov av ytterligare muddring för att uppfylla saneringsmålet. Samtliga muddringsarbeten, eventuell eftermuddring inkluderad, beräknas vara färdigställda under 2018.

Avvattning

Avvattning sker i sedimenteringsbassänger och kammarfilterpressar redan i hamnen.  Överskottsvattnet renas innan det släpps tillbaka ut i hamnbassängen.  När sedimenten är tillräckligt torra för att deponeras  transporteras de med lastbil upp till deponiytan på Storskogen för att på ett säkert sätt omhändertas i deponin.

Transport

De förorenade muddermassorna transporteras på lastbilar med täta och täckta flak. Sträckan mellan hamnen och deponin är cirka sex kilometer.

karta roadstorskogen small

Deponi

På Storskogens avfallsanläggning har en deponiyta lika stor som tio fotbollsplaner anlagts.  Deponin är dimensionerad för att ta emot 500 000 kubikmeter sediment som ska muddras i hamnbassängen.

För att skapa deponibotten har skogsvegetation röjts och berg har sprängts bort.  Ytan har försetts med dräneringar och tätskikt av geomembran och packat bentonitstenmjöl. 

När samtliga muddermassor deponerats täcks de deponerade massorna slutligt. Skyddstäckningen utförs i flera lager med tätskikt av plastgeombran bentonitstenmjöl och slutligen ett skyddande lager av 1,5 meter moränmassor. Därefter sås deponin med gräs.Efter att projektet är avslutat beräknas spridningen av föroreningar från sedimenten i hamnbassängen minskas med 90%.

Mer information finns att läsa i broschyren Saneringen av Oskarshamns Hamnbassäng - en insats för Östersjön, som Oskarshamns kommun gav ut i samband med muddringsstarten.

 Ohamnskommun hamnsanering illustrationer 1