Steg 4 - Deponin

DJI00833

Deponiytan vid Storskogen är 60 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 10 fotbollsplaner. Foto: EMPIRIKON®

 

FRÅN HAVSBOTTEN TILL GRÖN KULLE

Deponin är uppbyggd för att inte läcka till omgivningen. Underst finns en blandning av stenmjöl och bentonit, ett lager som är 50 centimeter tjockt. Hela området är sedan täckt av ett geomembran med svetsade skarvar. Ovanpå finns tio centimeter stenmjöl och ett dräneringssystem med 40 centimeter makadam och dräneringsledningar. Ovanpå detta läggs muddermassorna.

Dräneringsvattnet från deponin tas omhand i ett eget system. Intill deponiytan finns en lakvattendamm och ett reningsverk.

– Vattnet förs sedan via en kommunal spillvattenledning till Ernemar avloppsreningsverk, säger Anna Kinch, hamnsaneringens informationssamordnare.

Det innebär att vattnet i slutänden kommer tillbaka till hamnbassängen, där avloppsreningsverket har sitt utlopp.

Under tiden deponeringen pågår utsätts det förorenade sedimentet för regn och snö. Vattnet som passerar ner genom massorna samlas upp via dräneringssystemet.

– Efter att deponin täckts blir det betydligt mindre vatten från dräneringssystemet, men även då kommer vi att följa upp med provtagning av lakvatten, säger Anna Kinch.

När alla muddermassor har lagts på deponin kan höjden bli upp till 15 meter. Enligt planerna ska sluttäckningen bli klar under 2019. Inneslutningen sker med geomembran, bentonitstenmjöl och ett skyddande lager av 1,5 meter moränmassor. När gräset har tagit sig syns en hög kulle där föroreningarna ska ligga säkra till nästa istid.

Arbetet med geomembranet 3

Här placeras geomembran ut på deponins botten. Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

Ohamnskommun hamnsanering illustrationer 3