Miljökontroll

Kontroll under saneringen

Under hela saneringen sker en löpande kontroll och dokumentation av de arbeten som genomförs. Det viktigaste är att det inte sker några otillåtna utsläpp. Kontrollen sköts av kommunens miljökontrollanter som finns på plats i projektkontoret i Hamnens hus. Vid kajen har de en båt och ett förråd med olika typer av mätutrustning.

En viktig uppgift under muddringsarbetet är att dagligen mäta grumlingen i vattnet. Vid hamninloppet finns två fasta mätare som ger löpande data om grumlingen. Miljökontrollanterna utför mätningar från båt på 50 meters avstånd från mudderverket. Om takvärdet för grumling överskrids så har miljökontrollanterna befogenhet att stoppa arbetet.

Under muddringssäsongerna behövs ett helt team för att övervaka arbetet som pågår dygnet runt alla dagar i veckan. Förutom att ha kontroll över grumlingen gör kontrollanterna också dagliga mätningar vid avvattningsanläggningen och vid deponin i Storskogen. Lakvattnet analyseras och det regelbundna provtagningar görs i rör utanför deponin och i dricksvattenbrunnar i området.

Värdena jämförs med de mätvärden man fick innan deponeringen av muddermassor påbörjades. Utöver den här basverksamheten görs en mängd andra provtagningar och analyser. Det kommer att genomföras cirka 30 000 provtagningar under projekttiden.

Efterkontroll

När hela hamnbassängens botten är muddrad ska det göras nya sedimentprovtagningar. Om analyserna visar att resultatet inte är tillräckligt bra så ska aktuella områden eftermuddras. Orsaken till att resultatet inte duger kan till exempel vara att sediment har rört på sig under arbetet.

Efter att saneringen är slutförd är det dags att kontrollera om målet har uppnåtts, det vill säga att minska spridningen av tungmetaller och dioxiner från hamnbassängens bottensediment med minst 90 procent. Detta görs genom att upprepa samma mätningar som gjordes innan saneringen började. Provtagningar görs bland annat på flera ställen i ytvattnet, av fallande partiklar och på musslor.